Cao đẳng nghề Việt-Đức: Trang chủ Phòng ban Phòng Hành chính – Tổ chức

BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2009
VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM 2009

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ:

     Phòng Hành chính – Tổ chức là phòng chức năng, tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác sau:
     - Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, giảng viên, viên chức, nhân viên; tài sản theo đúng quy định;
     - Làm công tác thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng kỷ luật, theo dõi, tổng hợp đánh giá, thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân CBGVNV;
     - Tham mưu, đề xuất việc quản lý tổ chức công tác cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ và nhân viên. Thực hiện các chế độ  chính sách và các chế độ khác đối với CBGVNV trong nhà trường theo qui định;
     - Đề xuất giải pháp bồi dưỡng giáo dục CBGVNV trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nội quy, qui chế của nhà trường;
     - Thực hiện các loại hình bảo hiểm cho CBGVNV và học sinh – sinh viên theo quy định của pháp luật;
     - Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, tổ chức lễ tân theo kế hoạch của trường và qui định của pháp luật;
     - Đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, tổ chức thực hiện các dịch vụ an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, cảnh quan môi trường, công tác bảo vệ, an ninh trật tự;
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Phòng Hành chính – Tổ chức hiện có 35 cán bộ, nhân viên; trong đó về trình độ có:
     - Trình độ sau đại học:     01 người;
     - Trình độ đại học:        05 người;
     - Trình độ cao đẳng:    01 người;
     - Trình độ trung cấp:    13 người;
     - Trình độ khác:        15 người;
     Trong đó nam: 18; nữ: 17.
     Số CB, NV là Đảng viên: 12 (6 nam, 6 nữ).

     Số CB, NV là Đoàn viên: 16

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:

   1. Công tác hành chính, quản trị:

      - Việc thực hiện các loại hình bảo hiểm cho CBGVNV và học sinh – sinh viên theo quy định của pháp luật luôn kịp thời; phòng phối hợp với các phòng, khoa liên quan để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường kịp thời, đúng quy định hiện hành.
      - Phối hợp với các phòng, khoa trong công tác quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, hàng năm tiến hành kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản, báo cáo Ban giám hiệu các phương án bổ sung, sửa chữa mua mới tài sản phục vụ hoạt động của nhà trường.
      - Trong năm đã đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm của các đơn vị trong trường.
      - Tổ chức lễ tân theo kế hoạch của trường và qui định của pháp luật: phối hợp tổ chức và thực hiện công tác lễ tân trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm, hội nghị của nhà trường đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.
      - Tư vấn giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các dịch vụ an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế.
      - Cảnh quan nhà trường được cải tạo, tu sửa đảm bảo tính mô phạm, hài hoà.
      - Công tác bảo vệ, an ninh trật tự trong nhà trường được duy trì.

       * Tồn tại:

     - Công tác bảo vệ chưa chuyên nghiệp, còn để xảy ra tình trạng mất mát tài sản trong nhà trường.
     - Công  tác vệ sinh tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp chưa tốt.
     - Công tác quản lý tài sản còn lỏng lẻo, chưa sâu sát.
     - Một số công tác phục vụ chưa được kịp thời do công việc mang tính đột xuất.
     2. Công tác tổ chức, thi đua – khen thưởng:
     - Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kịp thời về công tác tổ chức đối với cơ quan quản lý cấp trên hoặc theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
     - Tổ chức thực hiện công tác tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc nâng lương, chuyển loại công chức, viên chức, thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên nhà trường kịp thời.
     - Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của nhà trường theo Điều lệ trường, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm; cử cán bộ, giáo viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công việc.
     - Làm công tác thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng kỷ luật, theo dõi, tổng hợp đánh giá, thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân CBGVNV được thực hiện thường xuyên, kịp thời; tư vấn giúp Hội đồng hướng dẫn các đơn vị tổng kết công tác và làm báo cáo thành tích năm theo đúng quy định hiện hành. Giúp Hiệu trưởng trong công tác làm Trưởng khối thi đua các trường cao đẳng.
     * Tồn tại:

    - Việc quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, giảng viên, viên chức, nhân viên chưa thật sự khoa học, chưa thuận tiện trong việc tra cứu thông tin cán bộ, nhân viên phục vụ yêu cầu công việc.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

Phòng Hành chính – Tổ chức luôn gương mẫu dẫn đầu trong mọi hoạt động đoàn thể của nhà trường.

IV. NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI:

1. Thuận lợi:
      - Phòng thường xuyên được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường trang bị cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật phục vụ công việc.
      - Đội ngũ cán bộ nhân viên của phòng đã được bổ sung cả về số lượng và chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực, năng động sáng tạo trong công việc.
2. Khó khăn:
     - Phòng có số lượng đông cán bộ giáo viên đang tham gia học tập nâng cao và hoàn thiện trình độ nên trong quá trình điều hành hoạt động của phòng có khó khăn nhất định.
     - Hầu hết cán bộ, nhân viên của phòng đều ở xa trường, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
     - Đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ nhiệt tình trong công tác, nhưng kinh nghiệm còn thiếu. Đặc biệt kinh nghiệm trong việc tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, vì trường mới tách khỏi Sở Lao động – TB&XH, trực thuộc UBND tỉnh, số lượng cán bộ giáo viên trong nhà trường lại đông, nhiều thành phần.
     - Nhà trường đang tiến hành xây dựng nhà xưởng, lớp học nên quang cảnh trường nhìn chung bề bộn, nhiều người qua lại thường xuyên, phức tạp nên công tác vệ sinh, công tác bảo vệ gặp nhiều khó khăn.
V. KIẾN NGHỊ:
      - Ban giám hiệu tạo điều kiện quan tâm hơn nữa, chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ của  phòng, trong công tác vệ sinh, quản trị hành chính, đặc biệt là công tác bảo vệ trật tự an ninh trong khu vực nhà trường.
     - Chỉ đạo việc phối hợp giữa các phòng, khoa, trung tâm, đoàn thanh niên tốt hơn nữa trong công tác quản lý học sinh, sinh viên.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010


        - Xây dựng và hoàn thiện chu trình xử lý văn bản đi, đến của đơn vị; chế độ thông tin, báo cáo trong nội bộ nhà trường, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực thực hiện.
        - Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng; chủ động tham mưu với Ban giám hiệu trong các hoạt động của nhà trường như: tổ chức các ngày lễ, ngày kỷ niệm, hội nghị…, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của nhà trường; sắp xếp, bố trí phòng làm việc của các đơn vị thuộc trường; chủ động xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương chính sách đối với cán bộ, giáo viên theo quy định.
       - Làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
       - Giữ gìn đảm bảo trật tự an ninh trật tự khu vực trường; đảm bảo cảnh quan; an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
       - Tiếp tục tham mưu Ban giám hiệu trong công tác tổ chức, lập phương án bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu công việc và hướng phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Quản lý hồ sơ, sổ sách cán bộ, giáo viên đúng quy định đảm bảo an toàn, thuận lợi trong việc khai thác thông tin phục vụ công việc.
      - Bước đầu lập phương án xây dựng Bản mô tả công việc cho từng vị trí công tác trong nhà trường, đặc biệt là đối với nhân viên các phòng, chức năng và trung tâm, làm căn cứ phân công công việc cụ thể đến từng cá nhân.
       Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của phòng Hành chính – Tổ chức. Kính mong nhận được ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu./.


TỔNG HỢP: CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
NĂM 2009


- Tổng số CB, GV, NV nhà trường hiện có:     194 người
- Tổng số biên chế:                87 (đang bổ sung 14 tuyển mới)
+ Nâng lương trước thời hạn:             3 người
+ Nâng lương thường xuyên:             17 người
+ Chuyển loại viên chức:                 9 người
+ Nâng ngạch:                     1 người
+ Chuyển ngạch:                     11 người

- Tổng số lao động HĐ:                 107 trong đó đóng BHXH: 76
+ Nâng lương:                     16 người
+ Điều chỉnh lương (từ CĐ lên ĐH):         7 người